Prvi trening – Načini rješavanja konflikta i nasilnog ponašanja
29.03.2018.
Rad sa pojedincima i Savjetovanje
20.05.2018.

Ulični i Digitalni omladinski rad – Drugi trening

Opšti cilj projekta “Omladinski radnici u borbi protiv nasilnog ekstremizma” jeste podsticanje proaktivnog učešća lokalnih omladinskih radnika kako bi doprinjeli prevenciji radikalizacije mladih u multietničkim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Do sada je 27 učesnika učestvovalo na dvije obuke, a održana je i zadnja obuka u Brčkom. Učesnici su dolazili iz Tuzle, Gradačca, Bijeljine, Brčkog i Ugljevika, a svi su aktivisti u svojim lokalnim organizacijama (Omladinski resursni centar Tuzla, KULT Gradačac, PRONI Brčko, Volonterski servis Bijeljina i Omladinski centar Ugljevik). Tema treninga za drugi modul bila je “Ulični omladinski rad i Digitalni omladinski rad”.

Obuka je održana korišćenjem metoda neformalnog obrazovanja koje zahtjevaju aktivno učešće, rad u grupama, studije slučajeva, debate i filmove. Na ovoj stranici počeli smo da otpremamo dokumente i druge materijale koji su dostupni omladinskim radnicima u radu protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije

Ovaj trening modul bio je fokusiran na omladinski rad kao sredstvo za borbu protiv nasilnog ekstremizma mladih i po prvi put suočio se sa učesnicima dokumentarnih filmova koji govore o radikalizaciji i “push and pull” faktoru za mlade ljude da se pridruže radikalnim grupama. Za većinu učesnika ovaj trening modul je bio bolji od prvog zbog toga što smo se fokusirali na stvarni problem i  metode i vežbe koje se koriste tokom treninga pomažu mladima da shvate motive pridruživanja ekstremističkim grupama.

Jedna od najvećih dodanih vrijednosti ovog projekta je činjenica da svi učesnici imaju obavezu da pišu eseje o temama obuhvaćenim u modulima obuke. Ova esejska tema je “Omladinski rad: korišćenje digitalnog omladinskog rada u suzbijanju nasilnog ekstremizma” i “Mapiranje radikalnih i ekstremističkih grupa u digitalnom i stvarnom svijetu”.

Komentariši